Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Majdan Królewski
Menu góra
Strona startowa Ochrona Środowiska Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów, bieżące, menu 1209 - BIP - Gmina Majdan Królewski”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów

Wójt Gminy Majdan Królewski informuje, że w dniu 1 stycznia 2012 r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w ramach których przedsiębiorca zamierzający na terenie Gminy Majdan Królewski prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Majdan Królewski. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

 

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

 

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

• firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,

• numer identyfikacji podatkowej NIP,

• określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

 

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł, określonej na podstawie Załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej Dz. U. z 2020 poz. 1546 ze. zm.).

- 25 zł w przypadku zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:

„Oświadczam, że:

1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;

2. znane są mi i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020r., poz. 1439 ze zm.) oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 9d ust. 2 tej ustawy”.

Powyższe oświadczenie powinno zawierać także:

1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,

2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,

3. podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

 

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:

1. posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;

2. utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

3. spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

4. zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.

 

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do:

1. Przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami.

2. Przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

 

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów

w Gminie Majdan Królewski

 

 

Lp.

Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy

Numer identyfikacji podatkowej (NIP)

Numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki numer  posiada

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych

Numer rejestrowy

Data wpisu do rejestru/

wykreślenia

 

1.

 

SanTa-EKO

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

(skrót:SanTa-EKO Sp. z o.o.)

 

ul. Portowa 24

27-600 Sandomierz

 

864-13-25-941

 

830296989

 

15 01 01  Opakowania z papieru i tektury

15 01 02  Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03  Opakowania z drewna

15 01 04  Opakowania z metali

15 01 05  Opakowania wielomateriałowe

15 01 06  Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07  Opakowania ze szkła

15 01 09  Opakowania z tekstyliów

15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

15 01 11* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

17 01 01  Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02   Gruz ceglany

17 01 03   Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 06* Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne

17 01 07  Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia niezawierające substancji niebezpiecznych

17 01 80  Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

17 01 81  Odpady z remontów i przebudowy dróg

17 01 82  Inne niewymienione odpady

17 02 01  Drewno

17 02 02  Szkło

17 02 03  Tworzywa sztuczne

17 02 04* Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

17 03 02  Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01 

17 03 80  Odpadowa papa

17 04 01  Miedź, brąz, mosiądz

17 04 02  Aluminium

17 04 03  Ołów

17 04 04  Cynk

17 04 05  Żelazo i stal

17 04 06  Cyna

17 04 07  Mieszaniny metali

17 04 11  Kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 05 08  Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż  wymieniony w 17 05 07

17 06 04  Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

 17 08 02  Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

17 09 04  Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

20 01 01  Papier i tektura

20 01 02  Szkło

20 01 08  Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10  Odzież

20 01 11  Tekstylia

20 01 13*  Rozpuszczalniki

20 01 14*  Kwasy

20 01 15*  Alkalia

20 01 17*  Odczynniki fotograficzne

20 01 19*  Środki ochrony roślin

20 01 21*  Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23*  Urządzenia zawierające freony

20 01 25  Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26*  Oleje i tłuszcze inne niż  jadalne

20 01 27*  Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28  Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice niezawierające substancji niebezpiecznych

20 01 29*  Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30  Detergenty niezawierające substancji niebezpiecznych

20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32  Leki inne niż cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami ołowiowymi, niklowo-kadmowymi lub bateriami zawierającymi rtęć oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34  Baterie i akumulatory inne niż baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami ołowiowymi, niklowo-kadmowymi lub bateriami zawierającymi rtęć oraz niesortowanymi bateriami i akumulatorami zawierającymi te baterie

20 01 35*  Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć i urządzenia zawierające freony zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36  Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne i inne niż lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć i urządzenia zawierające freony i zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne niezawierające niebezpiecznych składników

20 01 37*  Drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38  Drewno niezawiarające substancji niebezpiecznych

20 01 39  Tworzywa sztuczne

20 01 40  Metale

20 01 41  Odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne)

20 01 80  Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99  Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny w podgrupie Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie [z wyłączeniem odpadów

 

               opakowaniowych(włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi )]

20 02 01  Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02  Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03   Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01   Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02  Odpady z targowisk

20 03 03  Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04  Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06  Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07  Odpady wielkogabarytowe

20 03 99  Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

 

1.2012

 

09.07.2012

 

zmiana wpisu

 

15.03.2016

 

 

2.

 

 

 DEZAKO

Sp. z o.o.

 

ul. Kościuszki 30

 

39-200 Dębica

 

 

872-000-36-57

 

 

850007171

 

10 01 01  Żużle, popioły paleniskowe i pyły z  kotłów ( z wyłączeniem pyłów z kotłów         wymienionych pod 10 01 04)

15 01 01  Opakowania z papieru i tektury

15 01 02  Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03  Opakowania z drewna

15 01 04  Opakowania z metali

15 01 05  Opakowania wielomateriałowe

15 01 06  Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07  Opakowania ze szkła

15 01 09  Opakowania z tekstyliów

15 01 10 Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

15 01 11  Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

16 01 03   Zużyte opony

16 02 13  Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

16 02 14  Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

16 02 15  Niebezpieczne elementy lub części składowe ze zużytych urządzeń

16 02 16  Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15

16 80 01  Magnetyczne i optyczne nośniki informacji

16 81 01 Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne

16 82 02  Odpady inne niż wymienione w 16 82 01

17 01 01  Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02   Gruz ceglany

17 01 03   Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 01 06   Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne

17 01 07  Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 01 80  Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

17 01 81  Odpady z remontów i przebudowy dróg

17 01 82  Inne niewymienione odpady

17 02 01  Drewno

17 02 02  Szkło

17 02 03  Tworzywa sztuczne

17 02 04 Odpady drewna, szkła i tworzyw        sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

17 03 01  Mieszanki bitumiczne zawierające smołę

17 03 02  Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01

17 03 03 Smoła i produkty smołowe 

17 03 80  Odpadowa papa

17 04 01  Miedź, brąz, mosiądz

17 04 02  Aluminium

17 04 03  Ołów

17 04 04  Cynk

17 04 05  Żelazo i stal

17 04 06  Cyna

17 04 07  Mieszaniny metali

17 06 01  Materiały izolacyjne zawierające azbest

17 06 03  Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne

17 06 04  Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

17 06 05  Materiały budowlane zawierające azbest

17 08 01 Materiały budowlane zawierające gips zanieczyszczone substancjami        niebezpiecznymi

17 08 02  Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

17 09 03  Inne odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające substancje                 niebezpieczne

17 09 04  Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w   17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

20 01 01  Papier i tektura

20 01 02  Szkło

20 01 08  Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10  Odzież

20 01 11  Tekstylia

20 01 13  Rozpuszczalniki

20 01 14  Kwasy

20 01 15  Alkalia

20 01 17  Odczynniki fotograficzne

20 01 19  Środki ochrony roślin

20 01 21  Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23  Urządzenia zawierające freony

20 01 25  Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26  Oleje i tłuszcze inne niż  jadalne

20 01 27  Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające   substancje niebezpieczne 

20 01 28  Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice niezawierające substancji niebezpiecznych

20 01 29  Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30  Detergenty niezawierające substancji niebezpiecznych

20 01 31  Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32  Leki inne niż cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 33 Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami ołowiowymi, niklowo-kadmowymi lub bateriami zawierającymi rtęć oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34  Baterie i akumulatory inne niż baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami ołowiowymi, niklowo-kadmowymi lub bateriami zawierającymi rtęć oraz niesortowanymi bateriami i akumulatorami zawierającymi te baterie

 20 01 35  Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć i urządzenia zawierające freony zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36  Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne i inne niż lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć i urządzenia zawierające freony i zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne niezawierające niebezpiecznych składników

20 01 37  Drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38  Drewno niezawiarające substancji niebezpiecznych

20 01 39  Tworzywa sztuczne

20 01 40  Metale

20 01 41  Odpady z czyszczenia kominów (w tym  zmiotki wentylacyjne)

20 01 80  Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99  Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01  Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02  Gleba i ziemia w tym kamienie

20 02 03   Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01  Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02  Odpady z targowisk

20 03 03  Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04  Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06  Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07  Odpady wielkogabarytowe

20 03 99  Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

 

 

 

2.2012

 

 

10.09.2012

 

 

 

Zmiana wpisu:

 

12.02.2013

 

09.11.2015

 

3

 

Miejski Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

 

ul. Komunalna 1

37-450 Stalowa Wola

 

865-000-30-71

 

830036219

 

 

15 01 01  Opakowania z papieru i tektury

15 01 02  Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03  Opakowania z drewna

15 01 04  Opakowania z metali

15 01 05  Opakowania wielomateriałowe

15 01 06   Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07   Opakowania ze szkła

15 01 09   Opakowania z tekstyliów

15 01 10*  Opakowania zawierające pozostałości   substancji niebezpiecznych lub nimi  zanieczyszczone

16 01 03   Zużyte opony

17 01 01  Odpady z betonu oraz gruz betonowy z    rozbiórek i remontów

17 01 02  Gruz ceglany

17 01 03   Odpady innych materiałów               ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 06* Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne

17 01 07  Zmieszane odpady betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych, elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 10 06

17 01 80  Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

17 09 04  Zmieszane odpady z budowy, remontów  i demontażu inne niż wymienione w   17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

20 01 01  Papier i tektura

20 01 02  Szkło

20 01 08  Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10  Odzież

20 01 11  Tekstylia

20 01 13*  Rozpuszczalniki

20 01 14*  Kwasy

20 01 15*  Alkalia

20 01 17*  Odczynniki fotograficzne

20 01 19*  Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)

20 01 21*  Lampy fluorescencyjne i inne odpady  zawierające rtęć

20 01 23*  Urządzenia zawierające freony

20 01 25   Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26*  Oleje i tłuszcze inne niż  wymienione w 20 01 25

20 01 27*  Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28  Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29*  Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30  Detergenty inne niż wymienione w     20 01 29

20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01 , 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowalne baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34  Baterie i akumulatory inne niż           wymienione w 20 01 33

20 01 35*  Zużyte urządzenia elektryczne i        elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36  Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne i inne niż wymienione w   20 01 21,  20 01 23 i 20 01 35

20 01 37*  Drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38  Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39  Tworzywa sztuczne

20 01 40  Metale

20 01 41  Odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80  Środki ochrony roślin inne niż  wymienione w 20 01 19

20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01  Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02  Gleba i ziemia w tym kamienie

20 02 03   Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01  Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02  Odpady z targowisk

20 03 03  Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04  Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06  Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07  Odpady wielkogabarytowe

20 03 99  Odpady komunalne niewymienione w  innych podgrupach

 

 

3.2012

 

27.09.2012

 

 

4

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Sp. z o.o.

ul. Leśna 1

39-460

Nowa Dęba

 

867-000-31-39

 

P830353374-909830051-8-728-83221

10 01 01  Żużle, popioły paleniskowe i pyły z   kotłów ( z wyłączeniem pyłów z kotłów         wymienionych pod 10 01 04)

10 01 03   Popioły lotne z torfu i drewna niepodanego obróbce chemicznej

15 01 01  Opakowania z papieru i tektury

15 01 02  Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03  Opakowania z drewna

15 01 04  Opakowania z metali

15 01 05  Opakowania wielomateriałowe

15 01 06   Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07   Opakowania ze szkła

16 01 03   Zużyte opony

16 02 11*  Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC

16 02 13*  Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

16 02 14   Zużyte urządzenia inne niż wymienione  w 16 02 09 do 16 02 13

16 02 15Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń

16 02 16   Elementy usunięte z zużytych urządzeń  inne niż wymienione w 16 02 15*

16 06 02Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe

16 06 03* Baterie zawierające rtęć

16 06 04   Baterie alkaiczne (z wyłączeniem      16 06 03)

16 06 05   Inne baterie i akumulatory

17 01 01  Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02  Gruz ceglany

17 01 03  Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07  Zmieszane odpady betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych, elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 10 06

17 01 80  Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

17 01 81  Odpady z remontów i przebudowy dróg

17 01 82  Inne niewymienione odpady

17 02 01  Drewno

17 02 02  Szkło

17 02 03  Tworzywa sztuczne

17 04 07  Mieszaniny metali

17 06 04  Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

17 08 02  Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

 17 09 04  Zmieszane odpady z budowy, remontów  i demontażu inne niż wymienione w   17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

20 01 01  Papier i tektura

20 01 02  Szkło

20 01 08  Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10  Odzież

20 01 11  Tekstylia

20 01 13*  Rozpuszczalniki

20 01 14*  Kwasy

20 01 15*  Alkalia

20 01 17*  Odczynniki fotograficzne

20 01 19*  Środki ochrony roślin I i II klasy  toksyczności (bardzo toksyczne i  toksyczne np. herbicydy, insektycydy)

20 01 21*  Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23*  Urządzenia zawierające freony

20 01 25  Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26*  Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w   20 01 25

20 01 27*  Farby, tusze, farby drukarskie, kleje,   lepiszcze i żywice zawierające                 substancje niebezpieczne 

20 01 28*  Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29*  Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30  Detergenty inne niż wymienione w     20 01 29

20 01 31*  Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32  Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01 , 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowalne baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34  Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35*  Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w

 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36  Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne i inne niż wymienione w  20 01 21,  20 01 23 i 20 01 35

20 01 37*  Drewno zawierające substancje      niebezpieczne

20 01 38  Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39  Tworzywa sztuczne

20 01 40  Metale

20 01 41  Odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80  Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99  Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01  Odpady ulegające biodegradacji

20 02 03   Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01  Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02  Odpady z targowisk

20 03 03  Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04  Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06  Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07  Odpady wielkogabarytowe

20 03 99  Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

 

 

 

4.2012

 

28.12.2012

 

 

zmiana wpisu

 

09.05.2013

 

 

5.

 

AUTO-ZŁOM

Bogusław Paź

 

Przewłoka 46

27-670 Łoniów

 

 

867-119-18-82

 

 

830346279

 

 

15 01 01  Opakowania z papieru i tektury

15 01 02  Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03  Opakowania z drewna

15 01 04  Opakowania z metali

15 01 05  Opakowania wielomateriałowe

15 01 06   Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07   Opakowania ze szkła

15 01 09   Opakowania z tekstyliów

15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)

15 01 11* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

16 01 03   Zużyte opony

17 01 01  Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02  Gruz ceglany

17 01 03   Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 06* Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne

17 01 07  Zmieszane odpady betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych, elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 10 06

17 01 80  Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

17 01 81  Odpady z remontów i przebudowy dróg

17 01 82  Inne niewymienione odpady

17 02 01  Drewno

17 02 02  Szkło

17 02 03  Tworzywa sztuczne

17 03 02  Asfalt inny niż wymieniony w            17 03 01 

17 03 80  Odpadowa papa

17 04 01  Miedź, brąz, mosiądz

17 04 02  Aluminium

17 04 03  Ołów

17 04 04  Cynk

17 04 05  Żelazo i stal

17 04 06  Cyna

17 04 07  Mieszaniny metali

17 04 11  Kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 05 08  Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż  wymieniony w 17 05 07

17 06 04  Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

17 08 02  Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

17 09 04  Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w  17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

20 01 01  Papier i tektura

20 01 02  Szkło

20 01 08  Odpady kuchenne ulegające   biodegradacji

20 01 10  Odzież

20 01 11  Tekstylia

20 01 13*  Rozpuszczalniki

20 01 14*  Kwasy

20 01 15*  Alkalia

20 01 17*  Odczynniki fotograficzne

20 01 19*  Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)

20 01 21*  Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23*  Urządzenia zawierające freony

20 01 25   Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26*  Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27*  Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28  Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29*  Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30  Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32  Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34  Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35*  Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w

  20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36  Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne i inne niż wymienione w  20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 37*  Drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38  Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39  Tworzywa sztuczne

20 01 40  Metale

20 01 41  Odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80  Środki ochrony roślin inne wymienione w 20 01 19

20 01 99  Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01  Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02  Gleba i ziemia w tym kamienie

20 02 03   Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01  Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02  Odpady z targowisk

20 03 03  Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04  Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06  Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07  Odpady wielkogabarytowe

 20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

 

1.2013

 

16.01.2013

 

6.

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Sp. z o.o.

 

ul. Wolności 44

39-300 Mielec

 

817-13-96-575

 

 

690439247

 

15 01 01  Opakowania z papieru i tektury

15 01 02  Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03  Opakowania z drewna

15 01 04  Opakowania z metali

15 01 05  Opakowania wielomateriałowe

15 01 06   Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07   Opakowania ze szkła

15 01 09   Opakowania z tekstyliów

15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)

15 01 11* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

16 01 03  Zużyte opony

17 01 01  Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02  Gruz ceglany

17 01 03   Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 06* Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne

17 01 07  Zmieszane odpady betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych, elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 10 06

17 01 80  Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

17 01 82  Inne niewymienione odpady

17 03 80  Odpadowa papa

17 04 07  Mieszaniny metali

17 05 04  Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

17 06 04  Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

17 08 01* Materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi

17 08 02  Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

17 09 04  Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w   17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

20 01 01  Papier i tektura

20 01 02  Szkło

20 01 08  Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10  Odzież

20 01 11  Tekstylia

20 01 13*  Rozpuszczalniki

20 01 14*  Kwasy

20 01 15*  Alkalia

20 01 17*  Odczynniki fotograficzne

20 01 19*  Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)

20 01 21*  Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23*  Urządzenia zawierające freony

20 01 25   Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26*  Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27*  Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28  Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29*  Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30  Detergenty inne niż wymienione

w 20 01 29

20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32  Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34  Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35*  Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w                20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36  Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne i inne niż wymienione w  20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 37*  Drewno zawierające substancje   niebezpieczne

20 01 38  Drewno inne niż wymienione w

20 01 37

20 01 39  Tworzywa sztuczne

20 01 40  Metale

20 01 41  Odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80  Środki ochrony roślin inne wymienione w 20 01 19

20 01 99  Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01  Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02  Gleba i ziemia w tym kamienie

20 02 03   Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01  Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02  Odpady z targowisk

20 03 03  Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04  Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06  Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07  Odpady wielkogabarytowe

20 03 99  Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

 

2.2013

 

25.02.2013

 

zmiana wpisu

 

 

09.05.2013

 

7.

 

 

 

FCC Tarnobrzeg Sp. z o.o.

 

ul. Strefowa 8

39-400 Tarnobrzeg

 

867-20-78-171

 

 

180002083

 

 

10 01 01   Żużle, popioły paleniskowe i pyły z  kotłów ( z wyłączeniem pyłów z kotłów  wymienionych pod 10 01 04)

15 01 01  Opakowania z papieru i tektury

15 01 02  Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03  Opakowania z drewna

15 01 04  Opakowania z metali

15 01 05  Opakowania wielomateriałowe

15 01 06   Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07   Opakowania ze szkła

15 01 09  Opakowania z tekstyliów

15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi                zanieczyszczone

15 01 11* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

16 01 03   Zużyte opony

17 01 01  Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02  Gruz ceglany

17 01 03   Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 06* Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne

17 01 07  Zmieszane odpady betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia niezawierające substancji niebezpiecznych

17 01 80  Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

17 01 81  Odpady z remontów i przebudowy dróg

17 01 82  Inne niewymienione odpady

17 02 01  Drewno

17 02 02  Szkło

17 02 04* Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub

zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

17 03 02  Mieszanki bitumiczne inne niż       wymienione w 17 03 01

17 04 01  Miedź, brąz, mosiądz

17 04 02  Aluminium

17 04 03  Ołów

17 04 04  Cynk

17 04 05  Żelazo i stal

17 04 06  Cyna

17 04 07  Mieszaniny metali

17 04 11  Kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 05 08  Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

17 06 04  Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

17 08 02  Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

17 09 04  Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w

 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

20 01 01  Papier i tektura

20 01 02  Szkło

20 01 08  Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10  Odzież

20 01 11  Tekstylia

20 01 13*  Rozpuszczalniki

20 01 14*  Kwasy

20 01 15*  Alkalia

20 01 17*  Odczynniki fotograficzne

20 01 19*  Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i                    toksyczne np. herbicydy, insektycydy)

20 01 21*  Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23*  Urządzenia zawierające freony

20 01 25  Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26*  Oleje i tłuszcze inne niż jadalne

20 01 27*  Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające    substancje niebezpieczne 

20 01 28  Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice niezawierające substancji niebezpiecznych

20 01 29*  Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30  Detergenty niezawierające substancji niebezpiecznych

20 01 31*  Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32  Leki inne niż cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami ołowiowymi, niklowo-kadmowymi lub bateriami zawierającymi rtęć oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34  Baterie i akumulatory inne niż baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami ołowiowymi, niklowo-kadmowymi lub bateriami zawierającymi rtęć oraz niesortowanymi bateriami i akumulatorami zawierającymi te baterie

20 01 35*  Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć i urządzenia zawierające freony zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36  Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne i inne niż lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć i urządzenia zawierające freony i zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne niezawierające niebezpiecznych składników

20 01 37*  Drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38 Drewno niezawiarające substancji niebezpiecznych

20 01 39  Tworzywa sztuczne

20 01 40  Metale

20 01 41  Odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne)

20 01 80  Środki ochrony roślin inne niż środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)

20 01 99  Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny w podgrupie Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie [ z wyłączeniem odpadów opakowaniowych (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)]

20 02 01  Odpady ulegające biodegradacji

20 02 03   Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01  Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02  Odpady z targowisk

20 03 03  Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04  Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06  Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07  Odpady wielkogabarytowe

20 03 99  Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

 

 

3.2013

 

09.05.2013

 

 

- zmiana wpisu

 

04.04.2014

 

 

- zmiana wpisu

 

08.08.2017

8.

TRANSMAJ Marzena Tarachanowicz

 

Nowa Jastrząbka 213

33-151 Nowa Jastrząbka

 

 

9930359993

 

 

122984849

 

 

20 01 10  Odzież

20 01 11  Tekstylia

 

4.2013

 

30.12.2013

 

Wykreślono

w rejestru

w dniu

24.04.2014 r.

 

9.

 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Adamus”

Leszek Adamus

 

ul. Krakowska 58

28-200 Staszów

 

 

866-148-36-66

 

260002470

 

10 01 01   Żużle, popioły paleniskowe i pyły z  kotłów ( z wyłączeniem pyłów z kotłów    wymienionych pod 10 01 04)

15 01 01  Opakowania z papieru i tektury

15 01 02  Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03  Opakowania z drewna

15 01 04  Opakowania z metali

15 01 05  Opakowania wielomateriałowe

15 01 06   Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07   Opakowania ze szkła

15 01 09  Opakowania z tekstyliów

15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości   substancji niebezpiecznych lub imi   zanieczyszczone (np. środkami ochrony   roślin I i II klasy toksyczności – bardzo   toksyczne i toksyczne)

15 01 11* Opakowania z metali zawierające    niebezpieczne porowate elementy  wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami  ciśnieniowymi

16 01 03   Zużyte opony

17 01 01  Odpady z betonu oraz gruz betonowy z  rozbiórek i remontów

17 01 02  Gruz ceglany

17 01 03   Odpady innych materiałów  ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 06* Zmieszane lub wysegregowane odpady    z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych    materiałów ceramicznych i elementów  wyposażenia zawierające substancje   niebezpieczne

17 01 07  Zmieszane odpady betonu, gruzu  ceglanego, odpadowych materiałów    ceramicznych i elementów wyposażenia   inne niż wymienione w 17 01 06

17 01 80  Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

17 01 82  Inne niewymienione odpady

17 02 01  Drewno

17 02 02  Szkło

17 02 03 Tworzywa sztuczne

17 02 04* Odpady drewna, szkła i tworzyw   sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

17 03 02  Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01

17 03 80  Odpadowa papa

17 04 01  Miedź, brąz, mosiądz

17 04 02  Aluminium

17 04 03  Ołów

17 04 04  Cynk

17 04 05  Żelazo i stal

17 04 06  Cyna

17 04 07  Mieszaniny metali

17 04 09* Odpady metali zanieczyszczone  substancjami niebezpiecznymi

17 04 10* Kable zawierające ropę naftową, smołę i   inne substancje niebezpieczne

17 04 11  Kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 05 08  Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż   wymieniony w 17 05 07

17 06 04  Materiały izolacyjne inne niż wymienione    w 17 06 01 i 17 06 03

17 08 01* Materiały konstrukcyjne zawierające gips   zanieczyszczone substancjami      niebezpiecznymi

17 08 02  Materiały konstrukcyjne zawierające gips     inne niż wymienione w 17 08 01

17 09 04  Zmieszane odpady z budowy, remontów  i demontażu inne niż wymienione w   17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

20 01 01  Papier i tektura

20 01 02  Szkło

20 01 08  Odpady kuchenne ulegające    biodegradacji

20 01 10  Odzież

20 01 11  Tekstylia

20 01 13*  Rozpuszczalniki

20 01 14*  Kwasy

20 01 15*  Alkalia

20 01 17*  Odczynniki fotograficzne

20 01 19*  Środki ochrony roślin I i II klasy  toksyczności (bardzo toksyczne i tosyczne np. herbicydy, insektycydy)

20 01 21*  Lampy fluorescencyjne i inne odpady  zawierające rtęć

20 01 23*  Urządzenia zawierające freony

20 01 25  Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26*  Oleje i tłuszcze inne niż jadalne

20 01 27*  Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne 

20 01 28  Farby, tusze, farby drukarskie, kleje,  lepiszcze i żywice inne niż wymienione w   20 01 27

20 01 29*  Detergenty zawierające substancje   niebezpieczne

20 01 30  Detergenty inne niż wymienione w  20 01 29

20 01 31*  Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32  Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w  16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz  niesortowane baterie i akumulatory   zawierające te baterie

20 01 34  Baterie i akumulatory inne niż    wymienione w 20 01 33

20 01 35*  Zużyte urządzenia elektryczne i   elektroniczne inne niż wymienione w   20 01 21 i 20 01 23 zawierające   niebezpieczne składniki

20 01 36  Zużyte urządzenia elektryczne i  elektroniczne inne niż wymienione w   20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 37*  Drewno zawierające substancje    niebezpieczne

20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39  Tworzywa sztuczne

20 01 40  Metale

20 01 41  Odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80  Środki ochrony roślin inne niż  wymienione w 20 01 19

20 01 99  Inne niewymienione frakcje zbierane w  sposób selektywny

20 02 01  Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 Gleba, ziemia, w tym kamienie

20 02 03   Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01  Niesegregowane (zmieszane) odpady    komunalne

20 03 02  Odpady z targowisk

20 03 03  Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04  Szlamy ze zbiorników bezodpływowych  służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06  Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07  Odpady wielkogabarytowe

20 03 99  Odpady komunalne niewymienione w    innych podgrupach

 

 

 

1.2014

 

10.10.2014

 

 

Wykreślono z rejestru

w dniu

 

14.11.2017 r.

 

10.

 

„Stare Miasto–Park” Sp. z o.o.

 

Wierzawice 874

37-300 Leżajsk

 

816-16-14-875

 

180054074

 

15 01 01  Opakowania z papieru i tektury

15 01 02  Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03  Opakowania z drewna

15 01 04  Opakowania z metali

15 01 05  Opakowania wielomateriałowe

15 01 06   Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07   Opakowania ze szkła

15 01 09  Opakowania z tekstyliów

15 01 10* Opakowania zawierające pozostałośc  substancji niebezpiecznych lub nimi   zanieczyszczone (np. środkami ochrony   roślin I i II klasy toksyczności – bardzo

               toksyczne i toksyczne)

15 01 11* Opakowania z metali zawierające   niebezpieczne porowate elementy  wzmocnienia konstrukcyjnego (np.                 azbest), włącznie z pustymi pojemnikami   ciśnieniowymi

16 01 03   Zużyte opony

17 01 01  Odpady z betonu oraz gruz betonowy z  rozbiórek i remontów

17 01 02  Gruz ceglany

17 01 03   Odpady innych materiałów             ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07  Zmieszane odpady betonu, gruzu      ceglanego, odpadowych materiałów        ceramicznych i elementów wyposażenia  inne niż wymienione w 17 01 06

17 02 01  Drewno

17 02 02  Szkło

17 02 03 Tworzywa sztuczne

17 03 02  Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01

17 04 01  Miedź, brąz, mosiądz

17 04 02  Aluminium

17 04 03  Ołów

17 04 04  Cynk

17 04 05  Żelazo i stal

17 04 06  Cyna

17 04 07  Mieszaniny metali

17 04 11  Kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 05 08  Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż   wymieniony w 17 05 07

17 06 04  Materiały izolacyjne inne niż wymienione  w 17 06 01 i 17 06 03

17 08 02  Materiały konstrukcyjne zawierające gips  inne niż wymienione w 17 08 01

17 09 04  Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w   17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

20 01 01  Papier i tektura

20 01 02  Szkło

20 01 08  Odpady kuchenne ulegające          biodegradacji

20 01 10  Odzież

20 01 11  Tekstylia

20 01 13*  Rozpuszczalniki

20 01 14*  Kwasy

20 01 15*  Alkalia

20 01 17*  Odczynniki fotograficzne

20 01 19*  Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)

20 01 21*  Lampy fluorescencyjne i inne odpady

                zawierające rtęć

20 01 23*  Urządzenia zawierające freony

20 01 25  Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26*  Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w  20 01 25

20 01 27*  Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne 

20 01 28  Farby, tusze, farby drukarskie, kleje,  lepiszcze i żywice inne niż wymienione w   20 01 27

20 01 29*  Detergenty zawierające substancje   niebezpieczne

20 01 30  Detergenty inne niż wymienione w     20 01 29

20 01 31*  Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32  Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami  i akumulatorami wymienionymi w      16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz             niesortowane baterie i akumulatory  zawierające te baterie

20 01 34  Baterie i akumulatory inne niż          wymienione w 20 01 33

20 01 35*  Zużyte urządzenia elektryczne i       elektroniczne inne niż wymienione w                20 01 21 i 20 01 23 zawierające                 niebezpieczne składniki

20 01 36  Zużyte urządzenia elektryczne i        elektroniczne inne niż wymienione w                 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 37*  Drewno zawierające substancje       niebezpieczne

20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39  Tworzywa sztuczne

20 01 40  Metale

20 01 41  Odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80  Środki ochrony roślin inne niż           wymienione w 20 01 19

20 01 99  Inne niewymienione frakcje zbierane w  sposób selektywny

20 02 01  Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 Gleba, ziemia, w tym kamienie

20 02 03   Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01  Niesegregowane (zmieszane) odpady   komunalne

20 03 02  Odpady z targowisk

20 03 03  Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04  Szlamy ze zbiorników bezodpływowych  służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06  Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07  Odpady wielkogabarytowe

20 03 99  Odpady komunalne niewymienione w   innych podgrupach

 

 

2.2014

 

14.10.2014

 

11.

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

EKO-KWIAT Sp. z o. o.

 

Wola Jachowa 94A

26-008 Górno

 

 

657-287-27-09

 

260424193

 

15 01 01  Opakowania z papieru i tektury

15 01 02  Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03  Opakowania z drewna

15 01 04  Opakowania z metali

15 01 05  Opakowania wielomateriałowe

15 01 06   Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07   Opakowania ze szkła

15 01 09  Opakowania z tekstyliów

16 01 03  Zużyte opony

17 01 01  Odpady z betonu oraz gruz betonowy z   rozbiórek i remontów

17 01 02  Gruz ceglany

17 01 03   Odpady innych materiałów   ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07  Zmieszane odpady betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów  ceramicznych i elementów wyposażenia    inne niż zmieszane lub wysegregowane  odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i  elementów wyposażenia niezawierające  substancji niebezpiecznych

17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

17 01 81 Odpady z remontów przebudowy dróg

17 01 82 Inne niewymienione odpady

20 01 01  Papier i tektura

20 01 02  Szkło

20 01 08  Odpady kuchenne ulegające   biodegradacji

20 01 10  Odzież

20 01 11  Tekstylia

20 01 30  Detergenty nie zawierające substancji niebezpiecznych

20 01 32  Leki inne niż cytotoksyczne i  cytostatyczne

20 01 34  Baterie i akumulatory inne niż  wymienione w 20 01 33

20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i  elektroniczne inne niż wymienione w    20 01 21, 20 01 23 zawierające   niebezpieczne składniki

20 01 36  Zużyte urządzenia elektryczne i   elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 38  Drewno niezawierające substancji  niebezpiecznych

20 01 39  Tworzywa sztuczne

20 01 40  Metale

20 01 41  Odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80  Środki ochrony roślin inne niż środki  ochrony roślin I i II klasy toksyczności  (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)

20 01 99  Inne niewymienione frakcje zbierane w  sposób selektywny w podgrupie Odpady   komunalne segregowane i gromadzone   selektywnie [z wyłączeniem odpadów  opakowaniowych (włącznie z selektywnie   gromadzonymi komunalnymi odpadami   opakowaniowymi)] 

20 02 01  Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02  Gleba, ziemia, w tym kamienie

20 02 03  Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01  Niesegregowane (zmieszane) odpady  komunalne

20 03 02  Odpady z targowisk

20 03 03  Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04  Szlamy ze zbiorników bezodpływowych  służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06  Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07  Odpady wielkogabarytowe

20 03 99  Odpady komunalne niewymienione w  innych podgrupach

 

 

3.2014

 

15.10.2014

 

 

Wykreślono z rejestru w dniu 25.10.2017 r.

 

12.

 

 

Zakład Komunalny Sp. z o.o.

 

36-050 Sokołów Małopolski

 

ul. Łazienna 7

 

 

 

5170361538

 

 

180924635

 

 

02 01 04  Odpady tworzyw sztucznych            (wyłączeniem opakowań)

02 01 10  Odpady metalowe

02 02 04 Osady z zakładowych oczyszczalni     ścieków

02 03 04  Surowce i produkty nienadające się do  spożycia i przetwórstwa

02 07 80  Wytłoki, osady moszczowe i              pofermentacyjne, wywary

02 07 99  Inne niewymienione odpady

10 01 02  Popioły lotne z węgla

10 01 15  Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż  wymienione w 10 01 14

15 01 01  Opakowania z papieru i tektury

15 01 02  Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03  Opakowania z drewna

15 01 04  Opakowania z metali

15 01 05  Opakowania wielomateriałowe

15 01 06   Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07   Opakowania ze szkła

15 01 09  Opakowania z tekstyliów

15 02 03  Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do  wycierania (np. szmaty, ścierki) i     ubrania ochronne inne niż wymienione  w 15 02 02

16 01 03  Zużyte opony

16 01 17  Metale żelazne

16 01 18  Metale nieżelazne

16 01 19  Tworzywa sztuczne

16 01 11* Zużyte urządzenia zawierające freon,   HCFC, HFC

16 02 13*  Zużyte urządzenia zawierające      niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

16 02 14  Zużyte urządzenia inne niż wymienione  w 16 02 09 do 16 02 13

17 01 01  Odpady z betonu oraz gruz betonowy z ozbiórek i remontów

17 01 02  Gruz ceglany

17 01 03   Odpady innych materiałów  ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07  Zmieszane odpady betonu, gruzu  ceglanego, odpadowych materiałów     ceramicznych i elementów wyposażenia       inne niż wymienione w 17 01 06

17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

17 02 01  Drewno

17 02 02  Szkło

17 02 03  Tworzywa sztuczne

17 03 02  Mieszanki bitumiczne inne niż          wymienione w 17 03 01

17 08 02 Materiały konstrukcyjne zawierające gips  inne niż wymienione w 17 08 01

17 09 04  Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

19 01 12  Żużle i popioły paleniskowe inne niż    wymienione w 19 01 11

19 08 01  Skratki

19 08 02  Zawartość piaskowników

19 08 05  Ustabilizowane komunalne osady   ściekowe

19 09 02  Osady z klarowania wody

19 12 12  Inne odpady (w tym zmieszane   substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w  19 12 11

20 01 01  Papier i tektura

20 01 02  Szkło

20 01 08  Odpady kuchenne ulegające       biodegradacji

20 01 10  Odzież

20 01 11  Tekstylia

20 01 13*  Rozpuszczalniki

20 01 14* Kwasy

20 01 15*  Alkalia

20 01 17*  Odczynniki fotograficzne

20 01 19*  Środki ochrony roślin

20 01 21*  Lampy fluorescencyjne i inne odpady  zawierające rtęć

20 01 23*  Urządzenia zawierające freony

20 01 25  Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26*  Oleje i tłuszcze inne niż  wymienione w  20 01 25

20 01 27*  Farby, tusze, farby drukarskie, kleje,   lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne 

20 01 28  Farby, tusze, farby drukarskie, kleje,  lepiszcze i żywice niż wymienione w       20 01 27

20 01 29*  Detergenty zawierające substancje  niebezpieczne

20 01 30  Detergenty inne niż wymienione w     200129

20 01 31*  Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32  Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami  i akumulatorami wymienionymi w     160601 , 16 06 02 lub 16 06 03 oraz   niesortowalne baterie i akumulatory         zawierające te baterie

20 01 34  Baterie i akumulatory inne niż   wymienione w 20 01 33

20 01 35*  Zużyte urządzenia elektryczne i  elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36  Zużyte urządzenia elektryczne i   elektroniczne i inne niż wymienione w 20 01 21,  20 01 23 i 20 01 35

20 01 37*  Drewno zawierające substancje  niebezpieczne

20 01 38  Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39  Tworzywa sztuczne

20 01 40  Metale

20 01 41  Odpady z czyszczenia kominów ( w tym  zmiotki wentylacyjne)

20 01 80  Środki ochrony roślin inne niż  wymienione w 20 01 19

20 01 99  Inne niewymienione frakcje zbierane w   sposób selektywny

20 02 01  Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02  Gleba, ziemia, w tym kamienie

20 02 03  Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01  Niesegregowane (zmieszane) odpady  komunalne

20 03 02  Odpady z targowisk

20 03 03  Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04  Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06  Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07  Odpady wielkogabarytowe

20 03 99  Odpady komunalne niewymienione w  innych podgrupach

 

 

 

16.02.2015

 

 

1.2015

 

13.

 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe  „Zieliński”

 

Zbigniew Zieliński

 

ul. Klasztorna 27 A

 

26-035 Raków

 

 

657-140-00-84

 

292675527

15 01 01  Opakowania z papieru i tektury

15 01 02  Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03  Opakowania z drewna

15 01 04  Opakowania z metali

15 01 05  Opakowania wielomateriałowe

15 01 06   Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07   Opakowania ze szkła

15 01 09   Opakowania z tekstyliów

15 01 10*  Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

15 01 11*   Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

16 01 03  Zużyte opony

16 02 13*  Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

16 02 16   Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 01 15

16 06 04  Baterie alkaiczne (z wyłączeniem 16 06 03)

16 06 05  Inne baterie i akumulatory

17 01 01  Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02  Gruz ceglany

17 01 03   Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 06Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne

17 01 07  Zmieszane odpady betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

17 01 82 Inne niewymienione odpady

17 02 01  Drewno

17 02 02  Szkło

17 02 03  Tworzywa sztuczne

17 02 04* Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

17 03 02  Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01

17 03 80 Odpadowa papa

17 04 01  Miedź, brąz, mosiądz

17 04 02  Aluminium

17 04 03  Ołów

17 04 04  Cynk

17 04 05  Żelazo i stal

17 04 06  Cyna

17 04 07  Mieszaniny metali

17 04 09* Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

17 04 10* Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne

17 04 11  Kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 05 08  Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

17 06 04  Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

17 08 01* Materiały budowlane zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

17 08 02 Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

17 09 04  Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

20 01 01  Papier i tektura

20 01 02  Szkło

20 01 08  Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10  Odzież

20 01 11  Tekstylia

20 01 13*  Rozpuszczalniki

20 01 14* Kwasy

20 01 15*  Alkalia

20 01 17*  Odczynniki fotograficzne

20 01 19*  Środki ochrony roślin

20 01 21*  Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23*  Urządzenia zawierające freony

20 01 25  Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26*  Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27*  Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające                 substancje niebezpieczne 

20 01 28  Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29*  Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30   Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 31*  Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32   Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01 , 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowalne baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34  Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35*  Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w

20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36  Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne i inne niż wymienione w                20 01 21,  20 01 23 i 20 01 35

20 01 37*  Drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38  Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39  Tworzywa sztuczne

20 01 40  Metale

20 01 41  Odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne)

20 01 80  Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99  Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01  Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02  Gleba, ziemia, w tym kamienie

20 02 03  Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01  Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02  Odpady z targowisk

20 03 03  Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04  Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06  Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07  Odpady wielkogabarytowe

20 03 99  Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

 

 

22.11.2016

 

1.2016

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

Firma Usługowo - Transportowa 

 

Stanwuk

 

Dariusz Zieliński

 

ul. Sobocińskiego 10

 

39-200 Dębica

 

 

872-199-15-80

 

 

691561217

 

15 01 01  Opakowania z papieru i tektury

15 01 02  Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03  Opakowania z drewna

15 01 04  Opakowania z metali

15 01 05  Opakowania wielomateriałowe

15 01 06   Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07   Opakowania ze szkła

15 01 09   Opakowania z tekstyliów

15 01 10*  Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

15 01 11*   Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

17 01 01  Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02  Gruz ceglany

17 01 03   Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 06*  Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne

17 01 07  Zmieszane odpady betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

17 01 81  Odpady z remontów i przebudowy dróg

17 01 82  Inne niewymienione odpady

17 04 05  Żelazo i stal

19 08 01  Skratki

19 08 02  Zawartość piaskowników

19 08 05  Ustabilizowane osady ściekowe

19 08 06* Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne

19 08 07* Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych

19 08 08* Odpady z systemów membranowych zawierających metale ciężkie

19 08 09  Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie        oleje jadalne i tłuszcze

19 08 10* Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w       19 08 09

19 08 11* Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania       ścieków przemysłowych

19 08 12  Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż                wymienione w 19 08 11

19 08 13* Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne          oczyszczania ścieków przemysłowych

19 08 14  Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13

19 08 99  Inne niewymienione odpady

19 12 01  Papier i tektura

19 12 02  Metale żelazne

19 12 03  Metale nieżelazne

19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma

19 12 05  Szkło

19 12 06* Drewno zawierające substancje niebezpieczne

19 12 07  Drewno inne niż wymienione w 19 12 06

19 12 08  Tekstylia

19 12 09  Minerały (np. piasek, kamienie)

19 12 10  Odpady palne (paliwo alternatywne)

19 12 11* Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej

obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne

19 12 12* Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej

obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

20 01 01  Papier i tektura

20 01 02  Szkło

20 01 08  Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10  Odzież

20 01 11  Tekstylia

20 01 13*  Rozpuszczalniki

20 01 14* Kwasy

20 01 15*  Alkalia

20 01 17*  Odczynniki fotograficzne

20 01 19*  Środki ochrony roślin

20 01 21*  Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23*  Urządzenia zawierające freony

20 01 25  Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26*  Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27*  Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające                 substancje niebezpieczne 

20 01 28  Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29*  Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30   Detergenty inne niż wymienione w

20 01 29

20 01 31*  Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32   Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami ołowiowymi,  niklowo-kadmowymi lub bateriami zawierającymi rtęć oraz niesortowalne baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34  Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35*  Zużyte urządzenia elektryczne elektroniczne inne niż wymienione w                  20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36  Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne i inne niż wymienione w              20 01 21,  20 01 23 i 20 01 35

20 01 37*  Drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38  Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39  Tworzywa sztuczne

20 01 40  Metale

20 01 41  Odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne)

20 01 80  Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99  Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01  Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02  Gleba, ziemia, w tym kamienie

20 02 03  Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01  Niesegregowane (zmieszane) odpady  komunalne

20 03 02  Odpady z targowisk

20 03 03  Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04  Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06  Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07  Odpady wielkogabarytowe

20 03 99  Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach.

 

 

 

 

26.02.2018

 

 

1.2018

 

15.

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

 

Mirosław Olejarczyk

 

Wola Jachowa 94A

 

26-008 Górno

 

 

657-105-30-27

 

15 01 01  Opakowania z papieru i tektury

15 01 02  Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03  Opakowania z drewna

15 01 04  Opakowania z metali

15 01 05  Opakowania wielomateriałowe

15 01 06   Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07   Opakowania ze szkła

15 01 09   Opakowania z tekstyliów

15 01 10*  Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

15 01 11*  Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

15 02 02*  Sorbenty, materiały filtracyjne ( w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

15 02 03  Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

16 01 03  Zużyte opony

17 01 01  Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02  Gruz ceglany

17 01 03   Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 06*  Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne

17 01 07  Zmieszane odpady betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

17 01 82  Inne niewymienione odpady

17 02 01 Drewno

17 02 02 Szkło

17 02 03 Tworzywa sztuczne

17 02 04* Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. drewniane podkłady kolejowe)

17 03 01*  Mieszanki bitumiczne zawierające smołę

17 03 02  Mieszanki bitumiczne niż wymieniony w 17 03 01

17 03 03* Smoła i produkty smołowe 

17 03 80  Odpadowa papa

17 04 01  Miedź, brąz, mosiądz

17 04 02  Aluminium

17 04 03  Ołów

17 04 04  Cynk

17 04 05  Żelazo i stal

17 04 06  Cyna

17 04 07  Mieszaniny metali

17 04 09* Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

17 04 10* Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne

17 04 11  Kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03

17 05 06 Urobek z pogłębienia inny niż wymieniony w 17 05 05

17 05 07* Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne

17 05 08   Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

17 06 01*  Materiały izolacyjne zawierające azbest

17 06 03  Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne

17 06 04  Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

17 06 05*  Materiały budowlane zawierające azbest

17 08 01* Materiały budowlane zawierające gips zanieczyszczone substancjami

niebezpiecznymi

17 08 02  Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

17 09 03*  Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane)

 zawierające substancje niebezpieczne

17 09 04  Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

20 01 01  Papier i tektura

20 01 02  Szkło

20 01 08  Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10  Odzież

20 01 11  Tekstylia

20 01 13*  Rozpuszczalniki

20 01 14* Kwasy

20 01 15*  Alkalia

20 01 17*  Odczynniki fotograficzne

20 01 19*  Środki ochrony roślin

20 01 21*  Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23*  Urządzenia zawierające freony

20 01 25  Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26*  Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27*  Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne 

20 01 28  Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29*  Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30   Detergenty inne niż wymienione w

20 01 29

20 01 31*  Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32   Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowalne baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34  Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35*  Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36  Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne i inne niż wymienione w   20 01 21,  20 01 23 i 20 01 35

20 01 37*  Drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38  Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39  Tworzywa sztuczne

20 01 40  Metale

20 01 41  Odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne)

20 01 80  Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99  Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01  Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02  Gleba, ziemia, w tym kamienie

20 02 03  Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01  Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02  Odpady z targowisk

20 03 03  Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 06  Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07  Odpady wielkogabarytowe

20 03 99  Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach.

 

 

19.11.2018

 

2.2018

 

 

16

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

 

ul. 3-go Maja 11

 

39-120 Sędziszów Małopolski

 

 

818-00-02-067

 

13 01 10 Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcowoorganicznych

13 02 05  Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcowoorganicznych

13 02 08  Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

15 01 01  Opakowania z papieru i tektury

15 01 02  Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03  Opakowania z drewna

15 01 04  Opakowania z metali

15 01 05  Opakowania wielomateriałowe

15 01 06   Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07   Opakowania ze szkła

15 01 09   Opakowania z tekstyliów

15 01 10*  Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

15 01 11*  Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

16 01 03  Zużyte opony

16 02 16  Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15

17 01 01  Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02  Gruz ceglany

17 01 03   Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 06*Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne

17 01 07  Zmieszane odpady betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg

17 01 82  Inne niewymienione odpady

17 02 01 Drewno

17 02 02 Szkło

17 02 03 Tworzywa sztuczne

17 03 02  Mieszanki bitumiczne niż wymieniony w 17 03 01

17 03 80  Odpadowa papa

17 04 01  Miedź, brąz, mosiądz

17 04 02  Aluminium

17 04 03  Ołów

17 04 04  Cynk

17 04 05  Żelazo i stal

17 04 06  Cyna

17 04 07  Mieszaniny metali

17 04 11  Kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 06 04  Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

17 08 02  Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

17 09 04  Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

20 01 01  Papier i tektura

20 01 02  Szkło

20 01 08  Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10  Odzież

20 01 11  Tekstylia

20 01 13*  Rozpuszczalniki

20 01 14* Kwasy

20 01 15*  Alkalia

20 01 17*  Odczynniki fotograficzne

20 01 19*  Środki ochrony roślin

20 01 21*  Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23*  Urządzenia zawierające freony

20 01 25  Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26*  Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27*  Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające

 substancje niebezpieczne 

20 01 28  Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29*  Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30  Detergenty inne niż wymienione w     20 01 29

20 01 31*  Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32  Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowalne baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34  Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35*  Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w

20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36  Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne i inne niż wymienione w

 20 01 21,  20 01 23 i 20 01 35

20 01 37*  Drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38  Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39  Tworzywa sztuczne

20 01 40  Metale

20 01 41  Odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne)

20 01 80  Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99  Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01  Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02  Gleba, ziemia, w tym kamienie

20 02 03  Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01  Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02  Odpady z targowisk

20 03 03  Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04  Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06  Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07  Odpady wielkogabarytowe

20 03 99  Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach.

 

 

1.2020

 

18.11.2020

 

 

17

 

Zbiórka i Transport Odpadów Komunalnych Józefa Hausner

 

Wolina

ul. Sienkiewicza 74

 

37-400 Nisko

 

865-118-08-98

 

15 01 01  Opakowania z papieru i tektury

15 01 02  Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03  Opakowania z drewna

15 01 04  Opakowania z metali

15 01 05  Opakowania wielomateriałowe

15 01 06   Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07   Opakowania ze szkła

15 01 09   Opakowania z tekstyliów

15 01 10*  Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

15 01 11*  Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

16 01 03  Zużyte opony

16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe

16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe

16 06 03* Baterie zawierające rtęć

16 06 04  Baterie alkaiczne (z wyłączeniem       16 06 03)

16 06 05  Inne baterie i akumulatory

17 01 01  Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02  Gruz ceglany

17 01 03   Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 06*Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne

17 01 07  Zmieszane odpady betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg

17 01 82  Inne niewymienione odpady

17 02 01 Drewno

17 02 02 Szkło

17 02 03 Tworzywa sztuczne

17 02 04* Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

17 03 02  Mieszanki bitumiczne niż wymieniony w 17 03 01

17 03 80  Odpadowa papa

17 04 01  Miedź, brąz, mosiądz

17 04 02  Aluminium

17 04 03  Ołów

17 04 04  Cynk

17 04 05  Żelazo i stal

17 04 06  Cyna

17 04 07  Mieszaniny metali

17 04 11  Kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 05 08  tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

17 06 04  Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

17 08 02  Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

17 09 04  Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

20 01 01  Papier i tektura

20 01 02  Szkło

20 01 08  Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10  Odzież

20 01 11  Tekstylia

20 01 13*  Rozpuszczalniki

20 01 14* Kwasy

20 01 15*  Alkalia

20 01 17*  Odczynniki fotograficzne

20 01 19*  Środki ochrony roślin

20 01 21*  Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23*  Urządzenia zawierające freony

20 01 25  Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26*  Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27*  Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające

substancje niebezpieczne 

20 01 28  Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29*  Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30  Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 31*  Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32  Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowalne baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34  Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35*  Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w

20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36  Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne i inne niż wymienione w

20 01 21,  20 01 23 i 20 01 35

20 01 37*  Drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38  Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39  Tworzywa sztuczne

20 01 40  Metale

20 01 41  Odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne)

20 01 80  Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99  Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01  Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02  Gleba, ziemia, w tym kamienie

20 02 03  Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01  Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02  Odpady z targowisk

20 03 03  Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04  Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06  Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07  Odpady wielkogabarytowe

20 03 99  Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

 

2.2020

 

18.11.2020

Metryka

data wytworzenia
2013-07-12
data udostępnienia
2013-07-12
sporządzone przez
Agnieszka Komórkiewicz
opublikowane przez
Mazur Grzegorz
ilość odwiedzin
82
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.